Projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach” realizowany jest w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Gmina Pawłów pozyskała z wyżej wymienionego programu kwotę ponad 2,54 mln złotych. Wkład własny do inwestycji wynosi nieco ponad 847 tysięcy złotych.

Przewidziany w ramach realizacji inwestycji zakres obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej dla trzech gminnych placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Pawłowie, Zespołu Szkół w RzepinieZespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia pracowni dydaktycznych.

Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, a tym samym podniesienie efektywności kształcenia w tych jednostkach. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na kwiecień 2018 roku.

Zakres projektu zgrupowano w 3 zadania inwestycyjne:

  • Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • Zadanie 3 – Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzepinie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 1 – Zespół Szkół w Pawłowie

Przebudowa polega na powiększeniu powierzchni istniejącej świetlicy znajdującej się w Zespole Szkół w Pawłowie. W stanie przed realizacją projektu segment budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica z zapleczem kuchennym stanowi zabudowę murowaną. Segment jest kryty dachem jednospadkowym. Konstrukcja ścian murowana bez ocieplenia.

Planuje się powiększenie powierzchni świetlicy przez rozbiórkę ścian zewnętrznych oraz demontaż okien do sąsiednich pomieszczeń. W części rozbudowywanej wygospodarowano również zaplecze kuchenne ze zmywalnią, magazynami oraz pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników kuchni.

Obiekt objęty opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję budynku stanowić będą ściany z pustaków gazobetonowych, ocieplone od zewnątrz styropianem. Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo oparty na wieńcach żelbetowych i kryty blachą płaską w kolorze istniejących pokryć dachowych na pełnym deskowaniu wykonanym z płyt OSB. Nowo projektowane pomieszczenia będą posiadały wysokość w świetle przegród równą 3,30 metra.

W ramach prac wykonana zostanie instalacja elektryczna w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku. Zrealizowane zostaną również wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja CO, instalacja gazowa.

Zadanie 2 – Zespół Szkół w Chybicach

Przebudowa polegać będzie na powiększeniu powierzchni istniejącej świetlicy znajdującej się w Zespole Szkół w Chybicach. W stanie istniejącym segment budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica stanowi zabudowę murowaną, w której zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym, sanitariatami, kuchnią ze świetlicą oraz zaplecze kuchenne i magazyny. Zarówno część wysoka nad salą gimnastyczna jak i niska nad korytarzem jest kryta dachem jednospadkowym.

Przebudowa polegać będzie na powiększeniu powierzchni istniejącej świetlicy z 39 m2 do 79,5 m2. Obecna powierzchnia jest niewystarczająca dla uczniów z niej korzystających.

Planuje się powiększenie jej powierzchni przez wyburzenie ścian do sąsiednich pomieszczeń. Istniejące pomieszczenie zostaną przeniesione do istniejącej części socjalnej sali sportowej, gdzie wygospodarowany będzie magazyn warzyw, urządzeń chłodniczych oraz magazyn produktów suchych, pomieszczenie przygotowania jaj i warzyw, pomieszczenie socjalne pracowników kuchni oraz WC wraz z pomieszczeniem porządkowym dla kuchni. Przebudowie ulegną również istniejące kanały wentylacyjne w sanitariatach.

Rozbudowa będzie mieścić w swoim zarysie dwie szatnie dla uczniów, jedną szatnię z pełnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego.

W wyniku nadbudowy wygospodarowane zostaną dodatkowe 2 klasy na poziomie pietra oraz węzeł sanitarny. Dotychczas piętro funkcjonowało bez węzła sanitarnego – uczniowie korzystali z sanitariatów na parterze.

Obiekt objęty opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję budynku stanowić będą ściany z pustaków gazobetonowych, ocieplone od zewnątrz styropianem. Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej ze spadkiem 30 stopni oparty na wieńcach żelbetowych i nakryty blacha dachówkową lub blachą płaską w kolorze istniejących pokryć dachowych. Nowo projektowane kondygnacje będą posiadały następujące wysokości w świetle przegród: parter – 3,36 metra oraz piętro – 3 metry.

W rozbudowywanym i przebudowywanym budynku wykonana zostanie instalacja elektryczna, instalacja wododno-kanalizacyjna, instalacja CO oraz instalacja gazowa.

Zadanie 3 – Zespół Szkół w Rzepinie

Rozbudowa budynku wykonana będzie w kierunku wschodnim działki. Projektuje się ją jako odrębną strefę pożarową. Projektowana rozbudowa będzie mieścić w swoi zarysie świetlice dla uczniów przebywających w trakcie tzw. „okienek” – przerw między zajęciami lekcyjnymi oraz czekających na transport oraz odbiór rodziców. W czasie dużej przerwy na świetlicy wydawane będą posiłki obiadowe. W rozbudowywanej części projektuje się również kuchnie z pełnym zapleczem kuchennym oraz sanitarnym dla pracowników kuchni. Z projektowanej świetlicy będą korzystać tylko użytkownicy szkoły (nauczyciele i uczniowie).

Obiekt objęty opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję budynku stanowić będą ściany z pustaków gazobetonowych, ocieplone od zewnątrz styropianem. Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowej ze spadkiem 35 stopni oparty na wieńcach żelbetowych i nakryty blacha dachówkową lub blachą płaską w kolorze istniejących pokryć dachowych Nowo projektowane kondygnacje będą posiadały następujące wysokości w świetle przegród: parter – 3,30 metra oraz 3,0 metry – w przedsionku.

W rozbudowywanym i przebudowywanym budynku wykonana zostanie instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja CO, instalacja gazowa oraz wentylacja mechaniczna.

Dostawa wyposażenia

W ramach projektu, poza pracami budowlanymi, dla wszystkich trzech placówek zostanie zrealizowany szereg zadań polegających na dostawie i montażu wyposażenia. Kwota w projekcie przeznaczona na ten cel to ponad 555 tys. złotych.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, tytuł projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”.